Dotatie Fedasil verminderd met 27 miljoen euro

Door Sarah Smeyers op 1 november 2011, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Vorige week werden de eerste begrotingsaanpassingen voor 2011 bekend gemaakt in de Kamer. Voor wat betreft het luik asiel en migratie was dit op zijn minst gezegd verrassend: daar waar het budget voor onder meer de luiken Voogdij minderjarige vreemdelingen, gezinshereniging en gesloten centra wordt opgedreven, wordt de dotatie aan Fedasil verminderd met niet minder dan 2.730.000 euro. Midden in een opvangcrisis voor asielzoekers doet dit toch op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Waar blijft het gezond verstand in deze aftredende regering?

De enige positieve beslissing …

Tijdens de plenaire zitting van 27 oktober 2011 kwamen onder meer minister Vanhengel en Staatssecretaris Wathelet woord en uitleg geven bij deze beslissingen. Eerst en vooral wordt er voor de dienst Voogdij 180.000 euro extra voorzien. Gezien de grote achterstand op deze dienst kunnen we deze beslissing enkel toejuichen. Extra geld en personeel zal ervoor zorgen dat de leeftijdsbepaling van minderjarige asielzoekers in ons land sneller verloopt en er snel kan bepaald worden wie al dan niet recht heeft op opvang in ons land.  

…tegenover de dwaasheden

Ook de diensten Gesloten centra, Open terugkeercentra en Gezinshereniging krijgen extra budgetten (respectievelijk  +1.100.000 euro,  +1.006.000 euro en +444.000 euro). Op het eerste zicht lijkt dit misschien een goede zaak, ware het niet dat deze extra dotatie helemaal niet onmiddellijk zal kunnen besteed worden: een groot deel van de dotatie voor gesloten centra dient voor de opening van Caricole, het paradepaardje van Staatssecretaris Wathelet dat al in februari 2012 zou geopend worden. Tot op vandaag is dit nog niet het geval. Waarom is dit extra budget dan ineens zo dringend, als we al ruim 8 maanden wachten op dit centrum?

Liever extra kosten dan efficiëntie

Daarnaast gaat een aanzienlijk bedrag naar de dienst gezinshereniging bij DVZ. Men gaat er immers van uit dat de recente wetswijziging op dit vlak extra werk met zich zal meebrengen en er extra personeel zal nodig zijn. Toch zal de wetswijziging op langere termijn net zorgen voor een daling in het aantal aanvragen. Extra personeel is dus enkel nuttig gedurende de eerstkomende maanden. Desondanks wil de regering bovenal extra statutair personeel inzetten op deze dienst – vaste ambtenaren die meer moeten worden betaald - terwijl zij op langere termijn weer overbodig zullen worden.

Op korte termijn zijn er nochtans 2 eenvoudige oplossingen mogelijk: personeel aanwerven op contractuele basis of personeel van andere diensten - waar de werklast minder groot is - laten doorstromen. Het toeval wil nu dat Staatssecretaris Wathelet vorige week stelde dat het aantal regularisaties dit jaar al met 55% is afgenomen. Zou er dan geen personeel van de dienst Regularisaties kunnen doorstromen?

“Dat zou een slecht idee zijn,“ oordeelt de Staatssecretaris. “Een personeelsvermindering op de dienst regularisaties zou kunnen betekenen dat de achterstand van de voorbije jaren, die nu deels werd weggewerkt, opnieuw toeneemt.”  Vreemd lijkt dit: als het aantal regularisatieaanvragen de laatste maanden toch enorm blijft dalen, zou deze achterstand snel weggewerkt kunnen worden, ongeacht het aantal personeelsleden. Bovendien was er eerder nog nooit sprake van enige achterstand in de verwerking van regularisatiedossiers. Het is dus jammer dat deze piste niet wordt gevolgd, want nu gaat er veel geld verloren aan nieuw personeel dat onnodig wordt ingezet op de dienst Gezinshereniging…

Opvangcrisis, maar toch verlaging budget opvang

Ten gevolge van al deze extra dotaties, wordt er wel zwaar gesnoeid in het budget voorzien voor opvang. In tijden van opvangcrisis lijkt dit geld echter onontbeerlijk voor het op korte termijn bijmaken van opvangplaatsen. (De dotatie aan Fedasil wordt met 1.923.920 euro verlaagd ter gedeeltelijke compensatie van de overige nieuwe uitgaven. Ook het budget voor de 2.000 LOI’ s die Staatssecretaris niet kon realiseren in 2010 wordt hierbij gerekend, zodat het budget voor Fedasil in totaal met 2.730.000 euro verminderd wordt.). Toch is dit niet zo voor Staatssecretaris Wathelet, die argumenteert dat het niet het geld is dat ontbreekt voor het creëren van extra plaatsen, maar wel de solidariteit van gemeenten. Vele steden weigeren de komst van LOI’ s, en dit verzet is volgens de staatssecretaris het grote obstakel voor extra plaatsen.

Oplossingen onmogelijk door gemakzucht

Toch is het volgens ons gewoon de politieke moed die hier ontbreekt. Men kijkt passief toe hoe het budget voor opvang wordt verminderd, in plaats van dit geld te gebruiken om gemeentes te motiveren LOI’ s te openen! Nog frappanter is het dat het ook vaak dezelfde – Vlaamse - gemeentes aan wie men deze gunst vraagt. Mocht de Staatssecretaris wat meer moeite doen om zijn eigen gemeente hiertoe te bewegen, zou hij tenminste blijk geven van wat politieke wil. Tot nu toe blijft het echter bij politieke moeheid, waardoor de hoop op extra opvang voor de winter alweer slinkt…

 

Sarah Smeyers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is